معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی سازمان ملی جوانان و نقش ارتباطات در عملکرد مدیران آن

بررسی سازمان ملی جوانان و نقش ارتباطات در عملکرد مدیران آن
بررسی سازمان ملی جوانان و نقش ارتباطات در عملکرد مدیران آن
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 139 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چكيده                                             1
فصل اول: كليات پژوهش                   
1-1- مقدمه                                            3
2-1- بيان مسئله                                            3
3-1- هدف پژوهش                                        4
4-1- اهميت ضرورت پژوهش                                    5
5-1- انگيزه پژوهش                                         6
6-1- سوالهاي پژوهش                                        6
7-1- تعاريف عملياتي                                        6

فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2-  مباني نظري پژوهش                                    11
1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات                                12
2-1-2- ارتباطات چيست                                    14
3-1-2- تعاريف ارتباطات                                    15
4-1-2- هدف از برقراري ارتباط                                    17
5-1-2- انواع ارتباطات                                        18
6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                22
7-1-2- شيوه هاي ارتباط                                    23
8-1-2- شکلهای ارتباط                                        25
9-1-2- فرآيند ارتباطات                                        29
10-1-2- الگوي ارتباطي برلو                                    31
11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل                        31
12-1-2- موانع برقراری ارتباط                                    32
13-1-2- كاركردهاي ارتباطات                                    33
14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات                                45
15-1-2- بازخور                                        47
16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر                                49
17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست                                50
18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات                                50
19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات                            52
ارتباط مؤثرتر                                            52
21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                53
22-1-2- ارتباطات محور توسعه                                    55
23-1-2- پيشرفت ارتباطات                                    56
24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                59
25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني                                63
26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني                                65
27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت                                65
28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت                                69
2-2- عملكرد                                            70
1-2-2- مديريت عملكرد                                    71
2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد                            72
3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد                                73
4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                75
5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                                77
6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد                                81
7-2-2- برنامه ريزي عملكرد                                    82
8-2-2- سرپرستي                                        83
9-2-2- مرور بر عملكرد                                    85
10-2-2- معيارهاي عملكرد                                    85
11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد            88
12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت                                92
3-2- پيشينه پژوهش                                        96
1-3-2- تحقيقات داخل كشور                                    96
2-3-2- تحقيقات خارج كشور                                    98
فصل سوم: فرايند پژوهش
1-3- روش پژوهش                        105
2-3- جامعه آماري                        105
3-3- نمونه و روش نمونه گيري                         105
4-3- ابزار پژوهش                        106
5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                        107
6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها                        107

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
1-4- مقدمه                        109
2-4- توصيف داده ها                        110
3-4- تحليل داده ها                        119

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد
1-5- بحث و نتيجه گيري                        127
1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش                        127
2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش                        127
1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                        127
2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                        128
3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                        128
4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش                        129
2-5-  نتيجه كلي                        130
3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش                        130
4-5- پيشنهادهاي پژوهش                        130
5-5- خلاصه پژوهش                        131

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي                        136
فهرست منابع لاتين                        139

ضمايم
پرسشنامه مربوط به مدير
پرسشنامه مربوط به كاركنان
فهرست جداول

جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت                    115
جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات            116
جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت            117
جدول شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي            118
جدول شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال اول پژوهش            119
جدول شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش            120
جدول شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش            121
جدول شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال سوم پژوهش        122
جدول شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال چهارم پژوهش        123
جدول شماره (4-10) شاخصهاي آمار توصيفي سوال اول                    124
جدول شماره (4-11) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي اول پژوهش            125
جدول شماره (4-12) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش            126
جدول شماره (4-13) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            126
جدول شماره (4-14) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش            127
جدول شماره (4-15) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            127
جدول شماره (4-16) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي سوم پژوهش            128
جدول شماره (4-17) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش            128
جدول شماره(4-18) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي چهارم پژوهش            129
جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي چهارم پژوهش            129
جدول شماره (4-20) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130
فهرست نمودارها

نمودار شماره (2-1) مفهوم فايول از پل ارتباطي                    14   
نمودار شماره (2-2) مدل فرايند ارتباطات                    31
نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات                    33
 نمودار شماره (2-4) سيستم اطلاعات                    45
نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرايند تصميم گيري                     47
نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره اي عملكرد سازماني                     77
نمودار شماره (2-7) موضع گيري براي عملكرد آينده                     78
نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزاي الگوي بام                    98
نمودار شماره (2- 9) مديريت عملكرد                    100
نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت                    115
نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات            116
نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه خدمت            117
نمودار شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي            118
نمودار شماره (4-5)  توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي اول پژوهش         119
نمودار شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش        120
نمودار شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش        121
نمودار شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي سوم پژوهش        122
نمودار شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي چهارم پژوهش        123
نمودار شماره (4-10) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130
نمودار شماره (4-11) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند                130

 

چكيده
برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.
اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1-    بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.
2-    مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
3-    مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.
4-    مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.
5-    مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.

 

مقدمه

در دنياي كنوني نقش ارتباطات در يك مجموعه، به عنوان يكي از عناصر اوليه مديريت به شمار مي رود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از يك سو و پيچيدگي مباحث مديريتي از سوي ديگر اهميت نياز به ارتباطات روزانه و موثر بيشتر
مي شود.
ارتباطات سازماني شامل فرايندي است كه دو يا چند واحد از يك مجموعه از طريق تبادل نظر، اطلاعات مورد نياز خود را مبادله كرده و از آنجايي كه ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است، مديران بايد در سطوح مختلف با افراد مجموعه و يا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند.
ارتباطات موثر يكي از عناصر كليدي موفقيت مديران است چرا كه اطلاعات به عنوان يك ورودي با اهميت در سيستم سازماني و در سايه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه يابي ، نيازمند سيستم ارتباطي كارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گيرد و همانند خون در شريان آن مجموعه جريان يابد.
بديهي است ارتباط مديران با افرادي كه در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظيفه
مي نمايند، بايد به بهترين شيوه ارتباطي جهت نيل به اهداف آن مجموعه باشد چرا كه همه جوانب كار مانند آموزشي، ارجاع، ماموريت و ارزيابي عملكرد از طريق اين ارتباطات صورت مي گيرد.
بنابراين به نظر مي رسد يك مدير موفق با بهره گيري از روشهاي اثر بخش ارتباطات براي افزايش كارايي مجموعه خود نقش ارزنده اي دارد.
هر جا كه ارتباطات موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملكرد مديران هم نيز بهبود داشته و مطمئناً عكس اين قضيه نيز به اثبات رسيده است (رحماني ، 1369 . ص 26).
بيان مسئله
با توجه به اين كه ارتباطات فرايندي محوري در تبادل اطلاعات بين اعضاء سازمان و بين سازماني است و تعاملات قسمتهاي مختلف را برقرار مي كند بنابراين يك ابزار موثر در هماهنگ سازي كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي شود و در سازمانهايي كه فرايند ارتباطات به خوبي برقرار نشود آثار و تبعاتي را بدنبال خواهد داشت كه يكي از آنها
مي تواند در عملكرد مديران موثر واقع شود.
تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از تعارضهايي كه بين افراد يا كاركنان يك سازمان پيش مي آيد ناشي از ارتباطات ضعيف و يا ارتباطات ناقص است. زيرا افراد هفتاد درصد ساعات كارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت كردن و يا گوش دادن صرف ارتباطات مي كنند (رابينز ، 1998 . ص 310  ) .
يكي از موانع اساسي عملكرد موفقيت آميز يك گروه يا يك سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشي «ارتباطات» به دو دليل براي مديران اهميت دارد. يكي آن كه مديران كاركرد هاي مديريت را بوسيله فرايند «ارتباطات» انجام مي دهند و ديگر اينكه ارتباطات امري حياتي است كه مديران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن مي كنند (ابستونروفريمن ترجمه اعرابي و پارسيان ، ص 111).
بنابراين «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشي هر گروه و سازماني است زيرا از جمله عوامل سه گانه اي كه به عنوان معيارها و مقياسهاي «اثر بخشي سازماني» برشمرده اند مهارتهاي ارتباطي مديريتي، مديريت اطلاعات و ارتباطات مي باشند (رابينز ترجمه کبیری ، 1376 . ‌ص 51).
هر يك از كاركنان سازمانها، بخصوص مديران مي دانند كه «ارتباطات امري حياتي» در هر  سازمان است و اثر بخشي سازمان (يعني ميزان تحقق هدفهاي سازماني) تا حد زيادي بستگي به اثر بخشي ارتباطات دارد. اما كمتر كسي در فكر ايجاد محيطي است كه از نظر ارتباطات اثر بخش باشد. لذا مسأله اين پژوهش بررسي و مطالعه نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديريت در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه مي باشد. با اين هدف كه با روشن شدن رابطه ارتباطات با عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و زمينه لازم براي توجه و اقدام جدي مديران سازمان ملي جوانان و مسئولين بالاتر جهت اثر بخش ساختن ارتباطات در سازمان مذكور فراهم آيد تا از آن طريق عملكرد مديران بهبود و افزايش يابد (طبري، 1380).

 

منابع فارسي
1-    آذرخش، تقي، ايماني، محمد نقي ، اسماعيل تبار، مهدي، از آغاز تا پست مدرن، 1383، انتشارات فرهنگ سبز، صص 6 و 58.
2-    آذرنگ، عبدالحسين، 1378، شمه اي از اطلاعات و ارتباطات، نشر كتابدار، ص 27.
3-    اقتداري، علي محمد، 1380، سازمان و مديريت، تهران، مولوي، ص 26 و 105.
4-    الواني، سيد مهدي، 1372، مديريت عمومي، نشر ني،ص 88 .
5-    الواني، سيد مهدي، پژوهشي در زمينه برخي از مشكلات سازماني و عدم ارضاي نيازهاي كاركنان، مديريت دولتي، تهران، مركز مديريت دولتي، 1369، ص 53.
6-    بهرنگي، محمد رضا، 1378، مديريت آموزشي و آموزشگاهي، ص 98.
7-    پرهيزگار، كمال، 1368، روابط انسان در مديريت، تهران، انتشارات اشراقي، صص 217 و 225 و 230 .
8-    جاسبي، عبدالله، 1368، نظارت و كنترل سازماني از ديدگاه اسلام، مركز مديريت دولتي، صص 242 و 244 و 245.
9-    جهانگردي، مرتضي، 1383، نشريه جهان اقتصاد ، ص 46.
10-    خدامي، مسعود، 1380، نشريه صنعتي نساجي، ص 85.
11-    رابينز، استيفن پي، 1378، رفتار سازماني، مفاهيم نظريه و كاربردها، ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر محمد اعرابي، جلد دوم، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ص 51.
12-    رحماني، مهري، نشريه زيور ورزش، شماره 26، تابستان 1369، ص 26.
13-    رضاييان، علي، 1373، مديريت رفتار سازماني، انتشارات دانشگاه تهران، صص 39 و 200 .
14-    رضائيان، علي، 1371، اصول مديريت، انتشارات سمت، ص 61-63.
15-    رزاقي، محمدرضا، 1382، نشريه صنايع پلاستيك،ص 25
16-    رنجبري، مجيد، 1380، بررسي ميزان اثربخشي ارتباطات، ارشد، ص 78
17-    روحاني، محمد حسين، 1378، بررسي و نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران، كارشناسي ارشد، ص 98-99.
18-    سازمان امور اداري و استخدامي كشور، 1373، مديريت عملكرد، ناشر سازمان معين ادارات،ص 9.
19-    صائميان، عليرضا، 1377، نشريه جهان اقتصاد،ص 22.
20-    علاقه بند، علي، 1378، مديريت عمومي، تهران نشر روان ، ص 9.
21-    علوي،سيدامين الله،1370 روان شناسي مديريت و سازمان، مركزآموزش مديريت دولتي،ص 105.
22-    عميد، حسن، 1361، فرهنگ فارسي عميد، تهران، نشر سپهر، ص 917
23-    فرد لوتانز، 1374، رفتار سازماني، ترجمه دكتر علامعلي سرمد، ناشر موسسه بانكداري ايران، صص 660 و 672 و 674 و 675.
24-    فلاح، ام البنين، 1381، نشريه صداي عدالت، ص 35
25-    كاظمي، بابك، 1368، سيستم اطلاعات مديريت، تهران، ناشر پيشبرد، صص 107 و 111 و 116.
26-    كروبي، مهدي، 1381، نقش ارتباطات (ميان فردي) در توسعه صنعت جهانگردي، (رساله دكتري)، ص 101.
27-    كروبي، محسن، 1378، اطلاعات و ارتباطات، نشر روان، صص 61 و 105.
28-    كوكلان، هوشنگ، 1358، رفتار سازماني، تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، صص 225 - 228 .
29-    كونتز و اودانل، 1375، اصول مديريت، ترجمه دكتر فرهنگي، طوسي، مهدويان و علوي،ص 411 .
30-    گيريفين، مورهد، 1374، رفتار سازماني، ترجمه الواني، معمارزاده، صص134 و 463 و 465.
31-    محسنيان راد، مهدي، 1369، ارتباط شناسي، ناشر سروش، ص 247
32-    مشبكي، اصغر، 1371، بررسي جوانب مختلف انگيزش كاركنان در سازمان، مديريت دولتي، تهران ، ص 240.
33-    معتمد نژاد، كاظم، 1371، وسايل ارتباط جمعي، ناشر دانشگاه علامه طباطبايي، ص 71.
34-    مصدقي، مجتبي، 1380، نشريه جهان اقتصاد، شماره 8. ، ص 2.
35-    مير سپاسي، علي، 1371، اصول مديريت، انتشارات سمت ، صص 356 و 357 و 411.
36-    ميچل ترنس، آر، 1373، مردم در سازمانها، ترجمه دكتر حسين شكركن، انتشارات رشد، صص 98 و 373.
37-    مومني، عبدالله، 1384، بررسي نقش ارتباطات در بهره وري، ارشد، ص 88.
38-    هوي و ميسكل، 1382، مديريت آموزش، ترجمه دكتر سيد عباس زاده، انتشارات دانشگاه اروميه، ص 668.
39-    هري، پال و بالانچارد، 1378، مديريت رفتار سازماني، ترجمه دكتر قاسم شبستري، تهران، انتشارات اميركبير ، صص 420 – 421.
1-    Arthur G. Bdian,(1986) ,  International Edition, PP 518- 538.
2-    Appold, Barbara , (2006) , “A case study of the impact od teachers with awareness of the process communication model on student achievement”. Ed . D ., central Michigan Univarsity.
3-    Barney. B. Jay, Griffin W. Ricky.(1992), The Management of organization. USA: Houghton Mifelin company.
4-    Barnard, A. and barrett, K, (1951) , An Exprimental Approach to organization communication, Perssonnel, P. 366.
5-    Harper, Lois, (2006), “A compostite semantic communications framework for representation of agent communication language semantics”. Ph. D. the university of Alabama in Huntsville.
6-    Li, Hongjun, (2002), “I,telligent distributed fault and performance Management for communication networks”. Ph. D. University of Maryland college park.
7-    Kemmitt, Alicia M, (2006), “ Active voice and community engagement: transforming united states public service media through strategic communication”. Ph. D, University of Massachusetts Amherst
8-    By Oliphant , Rebecca go , (1994) , Linking communication with performance management in an applied setting. Ph. D., The florida state university.
9-    Ries, shonna K, (2005), “ Family communication patterns and conflict management styles dating relationships: An empirical study”. M.A, California state university, dukkerton.
10-    Robines. P, Stephen, ( 1998) , organization Behavior. USA: prentice- Hall, International, Inc.
11-    Ross, Joel. E, (1970) , management by Information system, New Jersey: Prentice- Hall, Inc.
12-    Schpdeebeck, peter.(1971) ,  P, management system, New York: john wiley and sons, Inc.
13-    Sawatzky , Harvey , M.N.R.M., (2006) ,  Partnership and communication in resource management : A study of the Canadian model forest network. University of Manitoba (Canada).
14-    Stoner. A. F, James, Freeman. R, Edward,( 1989) ,  management, USA: prentice- Hall, International, Inc.
15-    Wyatt. H, (1990) , “crisis in supervision”. Personal, Vol. 67, No. 11, Nov. pp: 1.
16-    Thompson, jon,(2006) ,  “ Adapting the process communication model to higher education writing. Ed. D, central Michigan University.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه