بررسی سبک رهبری مديران و رابطه آن با ميزان رضايت شغلی دبيران

بررسی سبک رهبری مديران و رابطه آن با ميزان رضايت شغلی دبيران
بررسی سبک رهبری مديران و رابطه آن با ميزان رضايت شغلی دبيران
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word _ به همراه فایل پاورپوینت 32 اسلاید _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ این پایان نامه دارای دو پرسشنامه می باشد یکی 27 سوالی و یکی 20 سوالی

    
فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه    2
بيان مسأله 3
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق 3
اهداف تحقيق 5
اهداف كلي تحقيق 5
اهداف ويژه تحقيق 6
فرضيه‌هاي تحقيق 6
فرضهاي تحقيق يا جانشين 6
متغيرهاي اساسي تحقيق 6
تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات 7
تعريف رهبري 7
تعريف سبك رهبري ليكرت 8
تعريف رضايت شغلي 9
دبيران 10
مدارس شاهد 11
مشكلات و تنگناهاي تحقيق 11
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول (رهبري) 14
مقدمه    14
تعريف رهبري 15
تمایز مدیریت و رهبری    16
تعريف سبک رهبری    17
تئوري‌هاي رهبري 18
تئوري‌هاي شخصيتي رهبري 19
نظريه سنتي رهبري 19
نظرية صفات شخصي رهبر    20
تئوري‌هاي رفتاري رهبري 20
مطالعت دانشگاه آيووا 21
مطالعات دانشگاه اُهايو 22
مطالعات دانشگاه ميشيگان 22
شبكه مديريت 23
تحقيقات اسكانديناوي 25
تئوري‌هاي اقتضايي 26
الگوي فيدلر 26
تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد    28
تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء 31
تئوري مسير ـ هدف 32
الگوي رهبري مشاركتي 34
متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي 35
پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي 36
سيستمهاي مديريت 37
سبك رهبري ليكرت 37
تئوري‌هاي جديد رهبري 41
جايگزيني رهبري 41
رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول 42
رهبر عملگرا 43
رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند 43
بخش دوم (رضايت شغلي)    45
ارزشها 45
انواع ارزش 45
نگرشها 46
انگيزش 47
نظريه‌هاي انگيزش 49
تئوري‌هاي محتوايي 50
1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها    50
2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان 53
3ـ تئوري دو عامل انگيزش 53
4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند 54
5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد 55
تئوري‌هاي فرآيندي 56
1ـ تئوري انتظار و احتمال 56
2ـ تئوري برابري 58
3ـ تئوري اسناد 59
انواع نگرش 60
رضايت شغلي 62
رابطه انگيزش با رضايت شغلي 62
1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي 62
2 تعريف رضايت شغلي 63
(1-2) تعيين رضايت شغلي 66
3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي 67
4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 69
5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر» 70
6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 71
7 نظريه‌هاي رضايت شغلي 72
- نظريه «بروفي»    72
- نظريه «كورمن» 73
- نظريه «پارسون» 74
اندازه‌گيري رضايت شغلي 75
بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع) 77
تحقيقات خارجي 77
تحقيقات داخلي 80
خلاصه فصل 84
فصل سوم: روش انجام تحقيق
روش تحقيق 87
جامعه و نمونه آماري 88
تعداد و روش نمونه‌گيري 89
روش و ابزار گردآوري اطلاعات 90
روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها 93
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 95
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول ـ توصيف داده‌ها 97
بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها 120
آزمون فرضيه‌ها 121
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی 125
یافته های دیگر پژوهش 128
محدودیتهای تحقیق 130
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق 130
ب – محدودیتهای در اختیار محقق 131
پیشنهادها 131
فهرست منابع فارسی 133
فهرست منابع خارجی    137
ضمائم    138

 

فهرست جدول‌ها

1-2: عوامل مؤثر در رضايت شغلي 70
1-3: تعداد نمونه در هر ناحيه از شهر تهران    89
1-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن    97
2-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات    98
3-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس    99
4-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس درمدارس شاهد    100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل 101
6-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران    102
7-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه
سبك رهبري ليكرت    103
8-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه رضايت شغلي    105
9-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شمال 106
10-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه جنوب    107
11-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شرق    108
12-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه غرب    109
13-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه مركز    110
14-4: توزيع فراواني سؤال يكم پرسشنامه رهبري    111
15-4: توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري    111
16-4: توزيع فراواني سؤال سوم پرسشنامه رهبري    111
17-4: توزيع فراواني سؤال چهارم پرسشنامه رهبري    111
18-4: توزيع فراواني سؤال پنجم پرسشنامه رهبري    112
19-4: توزيع فراواني سؤال ششم پرسشنامه رهبري    112
20-4: توزيع فراواني سؤال هفتم پرسشنامه رهبري    112
21-4: توزيع فراواني سؤال هشتم پرسشنامه رهبري    113
22-4: توزيع فراواني سؤال نهم پرسشنامه رهبري    113
23-4: توزيع فراواني سؤال دهم پرسشنامه رهبري    113
24-4: توزيع فراواني سؤال يازدهم پرسشنامه رهبري    114
25-4: توزيع فراواني سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبري    114
26-4: توزيع فراواني سؤال سيزدهم پرسشنامه رهبري    115
27-4: توزيع فراواني سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبري    115
28-4: توزيع فراواني سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبري    115
29-4: توزيع فراواني سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبري    115
30-4: توزيع فراواني سؤال هفدهم پرسشنامه رهبري    116
31-4: توزيع فراواني سؤال هجدهم پرسشنامه رهبري    116
32-4: توزيع فراواني سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبري    116
33-4: توزيع فراواني سؤال بيستم پرسشنامه رهبري    117
34-4: توزيع فراواني سؤال بيست و يكم پرسشنامه رهبري    117
35-4: توزيع فراواني سؤال بيست و دوم پرسشنامه رهبري    118
36-4: توزيع فراواني سؤال بيست و سوم پرسشنامه رهبري    118
37-4: توزيع فراواني سؤال بيست و چهارم پرسشنامه رهبري    118
38-4: توزيع فراواني سؤال بيست و پنجم پرسشنامه رهبري    119
39-4: توزيع فراواني سؤال بيست و ششم پرسشنامه رهبري    119
40-4: توزيع فراواني سؤال بيست و هفتم پرسشنامه رهبري    119
41-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با رضايت شغلي 120
42-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري با هر يك از عوامل رضايت شغلي 120
43-4: آزمون فرض اول    122
44-4: آزمون فرض دوم    122
45-4: آزمون فرض سوم    122
46-4: آزمون فرض چهارم    123
47-4: آزمون فرض پنجم    123

 

فهرست نمودارها

1-2: شبكة مديريت 24
2-2: پيش‌بيني‌هاي نظرية اقتضايي رهبري    27
3-2: الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد 30
4-2: تئوري مسير ـ هدف 33
5-2: سلسله مراتب نيازها 52
6-2: مدل رضايت شغلي 72
1-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سن    97
2-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات    98
3-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس    99
4-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس در مدارس شاهد    100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل 101

 

فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
اساساً نياز به مديريت در همه زمينه‌هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم بدون هدايت و رهبري لايق، بزودي رو به نابودي مي‌رود. اما در اين بين مديريت آموزشي به دليل تأثيري كه عملكرد آموزش و پرورش بركليه اركان جامعه دارد از حساسيت ويژه‌اي نسبت به ساير مديريت‌ها برخوردار است. از طرفي مراكز آموزشي بيش از هر نهاد ديگربا انسان سروكار دارد و از سوي ديگر در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسلي به نسل ديگر و آماده‌سازي زمينه براي باروري ميراث فرهنگي، هيچ يك از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسي ندارد.
كارايي و اثربخشي نظام آموزشي در گرو مديريت اثربخش و كارآمد اين نظام است. امروزه با توجه به تغييرات شگرف و بي‌سابقه‌اي كه در اقتصاد، سياسيت، علم و تكنولوژي بخصوص در چند دهه اخير به وقوع پيوسته، وظايف و كاركردهاي مديريت به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوري كه تنها افرادي كه از نظر حرفه‌اي براي اين مسئوليت آموزش ديده و تربيت شده‌اند، با اثربخشي و كارآيي قادر به انجام وظايف محوله خواهند بود به همين لحاظ مديريت امروز براساس ويژگي‌هايي كه دارد يك حرفه تخصصي تلقي مي‌شود. (پرداختچي، 1374، ص55)
لزوم به‌كارگيري توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آنها مي‌باشد. لذا نيروي انساني، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامي اهداف مورد نظر خود دست يابد. (هوي و ميسكل، 1371، ص18)
بنابراين با توجه به اهميت بحث مديريت و رهبري درمدارس و همچنين اهميت رضايت شغلي معلمين به عنوان عناصر كليدي در مدرسه، در تحقيق حاضر به بررسي رابطة بين سبك رهبري مدير مدرسه با ميزان رضايت شغلي دبيران مي‌پردازيم.

 

بيان مساله
در اين تحقيق ميزان رضايت شغلي دبيران زن مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيل84-83 را اندازه‌گيري كرده و رابطه اين رضايت شغلي را با سبك رهبري مدير مدرسه بر اساس سبكهاي رهبري ليكرت شامل سبك رهبري آمرانه- استثماري، رهبري آمرانه – خيرخواهانه،رهبري مشورتي و سبك رهبري مشاركتي بررسي مي‌كنيم به عبارت ديگر اين تحقيق:
ـ در مورد رضايت شغلي دبيران زن مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران انجام مي‌شود و رابطه آن با سبک رهبري مديران مدارس براساس نظريه ليکرت مورد بررسي قرار مي گيرد..
ـ متغيرهايي كه مورد مطالعه قرار ميگيرند عبارتند از سبك‌هاي رهبري ليكرت و رضايت شغلي
چگونگي انجام پژوهش به صورت بررسي رابطه دو متغير سبك رهبري و ميزان رضايت شغلي است.
دوره زماني انجام پژوهش سال تحصيلي 84-83 مي‌باشد.

 

دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق
با توجه به اينكه ركن اصلي رشد و توسعه و پيشرفت هر جامعه‌اي نيروي انسان ماهر و متخصص آن جامعه مي‌باشد در عرصه تعليم و تربيت نيز ركن اصلي آموزش و پرورش منابع انساني آن مي‌باشند و در بين اين منابع انساني دبيران به عنوان نيروهاي صف مهمترين وظيفه و تاثير گذاري را در امر فرايند ياددهي، يادگيري دارا مي‌باشند و بنابراين هرچه دبيران با انگيزه و رغبت بيشتري به فعاليت بپردازند كارايي بهتري خواهند داشت اگر انگيزه دبيران را به طور كلي به دو انگيزه مادي و غير مادي تقسيم كنيم، موضوع اين پژوهش بيشتر انگيزه غير مادي است كه نوع رهبري و مديريت مدير مدرسه در آن نقش دارد و رهبري مطلوب مي‌تواند باعث رضايت نسبي دبير شده و در نتيجه كارايي و تعامل با دانش‌آموزان افزايش پيدا كند از طرف ديگر از آنجا كه تعليم و تربيت در پرورش نسل آينده نقش بسيار مهمي‌ايفا مي‌كند حساسيت بحث رهبري در آموزش و پرورش و مدارس در سطوح مختلف و از جمله رهبري مدرسه بيشتر خود را نشان مي‌دهد. اگر معلمان كه خود نقش رهبري و هدايت كلاس درس را به عنوان خط مقدم تعليم و تربيت بر عهده دارند، درست هدايت شوند و با رضايت وميل و رغبت در سر كلاس حاضر شوند، بازدهي كلاسهاي درس و در مجموع آموزش و پرورش دو چندان خواهد شد. بنابراين اين تحقيق بدنبال اين است كه تاثير سبك رهبري مديريت را بر رضايت شغلي معلمان سنجيده و در اين بين شيوه‌هاي بهتر و موثرتري را پيش روي مديران آينده قرار دهد.
ده سال تجربه تدريس پژوهشگر در مدارس مختلف و از جمله مدرسه شاهد نشان داده است كه هر مدرسه يا محيط آموزشي كه دبيران آن هماهنگ و منسجم عمل مي‌كنند به طرز قابل توجهي پيشرفت خواهد كرد و امر تدريس و فرايند ياددهي، يادگيري در آن با سهولت بيشتري انجام خواهد شد و اين هماهنگي و انسجام تاحد زيادي مرهون رهبري خوب مديري كارآمد و وظيفه شناس مي‌باشد.
آمار قبولي در خرداد و معدل كل مدارس و همچنين درصد قبولي مدارس در دانشگاه نشان مي‌دهد كه مدارسي كه بالاترين قبولي در دانشگاه را دارا مي‌باشند از يك سيستم قوي رهبري و مديريت برخوردار بوده و معلمان مدرسه با ميل و رضايت بالايي به فعاليت در‌ آن محيط آموزشي مشغول بوده‌اند.
بنابراين اگر بتوان شيوه هاي مناسب رهبري مدارس را شناخت و با آموزشها‌ي ضمن خدمت به مديران مدارس آموزش داد تا حد زيادي مي‌توان به بهبود كيفيت آموزشي مدارس كمك كرد.
صدها مقاله و ده‌ها كتاب كه در زمينه مديريت و رهبري در رشته‌هاي مختلف علمي‌به رشته تحرير درآمده و شمار زياد پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي كه به نوعي به موضوع رهبري پرداخته‌اند دليل ديگري بر اهميت و ارزش موضوع رهبري است كه در اين تحقيق موضوع پژوهش قرار گرفته است.
ضرورت ديگر مربوط به انتخاب مدارس شاهد مي‌باشد چرا كه تركيب دانش آموزان اين مدارس به جهت محروميتها و مسائل خاص خانوادگي و از دست دادن پدر به عنوان سرپرست خانواده لزوم مديريت و پيگيري خاص اين مدارس را دو چندان مي‌كند.

 

اهداف تحقيق
اهداف كلي تحقيق
منظور ومقصود نهايي از انجام پژوهش در وهله اول ارايه باز خورد به مديران مدارس مورد مطالعه مي‌باشد تا ضمن بازنگري درنحوه مديريت خود،از برداشتهاي ذهني نيروهاي تحت مديريت خويش در مورد نحوه مديريت خود آگاهي پيدا نمايند و موقعيت مديريت خويش را بر روي پيوستار سبك رهبري ليكرت تشخيص دهند و از طرف ديگر از موثرترين سبكهاي رهبري كه مورد نظر دبيران مدارس شاهد بوده است مطلع شوند.
هدف ديگر بازخورد به نظام آموزشي مدارس شاهد و كارشناسي ستاد شاهد مي‌باشد تاضمن آگاهي از نحوه مديريت مدارس شاهد بتوانند بهترين و موثرترين سبكهاي رهبري را به مديران مدارس ارائه كرده و در تنظيم كلاسهاي آموزش ضمن خدمت براي ساير مديران مورد استفاده قرار دهند.
و در نهايت ضمن بررسي تفاوت هاي شيوه رهبري و مديريت هريك از مديران،عوامل مهم ايجاد رضايت شغلي را در جامعه آماري مورد نظر ارائه دهند...

 

فهرست منابع فارسي
1.    الواني، سيد مهدي: مديريت عمومي‌، چاپ شانزدهم، نشر ني، 1380.
2.    استونر، جيمزآرتور فينچ. آر، ادوارد فري من، دانيل آر، گيلبرت: مديريت(سازماندهي، رهبري، كنترل) ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1379.
3.    اسماعيلي، حسن: بررسي رابطه رضايت شغلي و عملكرد آموزشي معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 18 تهران، دانشگاه تربيت معلم، 1373.
4.    بحرالعلوم، حسين: ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان تربيت بدني شاغل در تهران، دانشكده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم، 1378.
5.    برنجي، محمدرضا: مديريت آموزشي و آموزشگاهي، چاپ اول، گلچين،1371 .
6.    بست، جان: روش‌هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري، ترجمه شريفي، حسن پاشا و طالقاني، انتشارات رشد، تهران. 1370.
7.    پاركينسون، نورث‌كوت، رستم جي و ساپر: انديشه‌هاي بزرگ در مديريت، مهدي ايران نژاد پاريز(مترجم)، تهران، انتشارات بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، 1369.
8.    پرداختچي، محمد حسن:«مديريت آموزشي به عنوان قلمرو حرفه‌اي» مجله مديريت در آموزش و پرورش، شماره 3، بهار 1374
9.    پرهيزكار، كمال: روابط انساني در مديريت، تهران، انتشارات اشراقي، 1368.
10.    جاسبي، عبداله: اصول و مباني مديريت، 1367.
11.    جعفر پور منفرد، سعيد: بررسي رابطه بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس پسرانه شاهد شهر تهران، دانشكده علوم اجتماعي وروان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، 1383.
12.    داشخانه، فاطمه: رابطه بين ميزان مقبوليت مديران نزد معلمان با رضايت شغلي معلمان در مقطع متوسطه شهر تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي، 1373.
13.    دسلر، گري: مباني مديريت، ترجمه داود مدني، جلد دوم، تهران، چاپ آرين، 1368.
14.    دلاور، علي: روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، 1380.
15.    ديويس، كيت و نيواستروم، جان: رفتار انساني در كار(رفتار سازماني) ترجمه محمد علي طوسي، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1377.
16.    رابينز، استيفين پي: رفتار سازماني، مترجمان علي پارساييان و سيد محمد اعرابي، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1384.
17.    رضائيان، علي: مديريت رفتار سازماني، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1380.
18.    ساعتچي، محمود: روانشناسي در كار، سازمان و مديريت، چاپ اول، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، 1369.
19.    سرمد، غلامعلي: روابط انساني در سازمان‌هاي آموزشي، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1378.
20.    سليمي، قربانعلي: مقدمه‌اي بر روش‌هاي تحقيق در آموزش و پرورش، انتشارات بعثت، 1370.
21.    شفيع‌آبادي، عبداله: راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه‌اي، چاپ ششم، نشر رشد، تهران، 1372.
22.    عباس‌زادگان، سيد محمد: مباني اساسي در سازماندهي و رهبري، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1376.
23.    عباس‌‌زادگان، سيد محمد: مديريت بر سازمانهاي نا آرام، چاپ اول انشارات كوير، تهران، 1379.
24.    علاقه‌بند، علي: مباني نظري و اصول مديريت آموزشي، چاپ هشتم، تهران، نشر روان، 1376.
25.    علاقه‌بند، علي: مديريت عمومي، چاپ چهارم، تهران، نشر روان، 1378.
26.    علوي، سيد امين‌اله: روانشناسي مديريت و سازمان(رفتار سازماني)، تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، 1371.
27.    گريفين، مورهد: رفتار سازماني، ترجمه سيد مهدي الواني و غلامرضا معمار زاده، چاپ هشتم، تهران، انتشارات مروايد، 1383.
28.    محمد زاده، عباس و مهروژان، آرمن: رفتار سازماني(نگرش اقتضايي)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، 1375.
29.    مراد ابراهيم‌پور، مهرداد: بررسي رابطه بين سبك مديريت با اضطراب و افسردگي دبيران دبيرستانهاي شهرستان سبزوار، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، 1378.
30.    مطهري، مرتضي: امامت و رهبري، چاپ اول، قم، انتشارات صدرا، 1364.
31.    مقيمي، سيد محمد: سازمان و مديريت(رويكردي پژوهشي) انتشارات ترمه، تهران، 1377.
32.    مويد، پيرايه: بررسي نحوه برخورد مديران دانشگاه شهيد بهشتي با تعارض و ارتباط آن با رضايت شغلي كاركنان رسمي دانشگاه از ديدگاه كاركنان، پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، 1382.
33.    ميرسپاسي، ناصر: مديريت منابع انساني و روابط كار، چاپ هفتم، ناشر مولف، 1369 .
34.    ميركمالي، سيد محمد: رهبري و مديريت آموزشي، چاپ چهارم، نشر رامين، 1375.
35.    وايلز، كيميل: مديريت و رهبري آموزشي، ترجمه محمد علي طوسي، چاپ هفتم، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1377.
36.    هرسي، پال و كنت بلانچارد: مديريت رفتار سازماني(كاربرد منابع انساني)، ترجمه دكتر علي علاقه بند، چاپ دوازدهم، تهران، موسسه انتشارات اميركبير، 1375.
37.    همتي، طاهره: بررسي رابطه جوسازماني با رضايت شغلي دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران در سال تحصيلي 81-80 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، 1381.
38.    هومن، حيدر علي: استنباط آماري در پژوهش رفتاري، تهران، 1373.
39.    هوي، وين. ميسكل، سيسل: تئوري،تحقيق و عمل در مديريت آموزشي، ترجمه عباس‌زاده، ميرمحمد، چاپ اول، اروميه. 1371.
 
فهرست منابع خارجي :
1-    Mckee,Jane Gallimore, Leadership Styles of Community College Presidents and Faculty Jof Satisfaction, Jan Mar, 1991.
2-    Heller,H.William, and others, the Relation ship bitween theacher Job satisfaction and principal Leadership style, 1993.
3-    Stout,John,k. Supervisors,structucturing and Consideration Behaviors and Workers, Job Satisfaction, Stress, and Healt problems, 1984.
4-    Ciriello,Marria.j,catholic School teachers viws of Job Satisfaction and Word Cirumstances and the Relationship to Commitment, Boston, 1990.
5-    Arnold H.J,Feldman D.C organizational behavior, (singapor: Mcgraw-Hill.I.N.C.1986) P.86.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه